Samfunnsansvar og bærekraft


Samfunnsansvar

Norkyst AS følger det norske lovverket:

  • Alle detaljerte sjøbunnsdata med tettere oppløsning enn 50 meter mellom punktene innenfor 12-milsgrensen er gradert KONFIDENSIELT eller høyere etter sikkerhetsloven. Se "Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold". Disse må behandles i henhold gjeldene regler for graderte anskaffelser.
  • Det kan søkes om en generell avgradering av data for et bestemt formål innenfor et begrenset område ved søknad til Kartverket / Forsvaret. Hvis det ikke er søkt om frigiving kan Norkyst AS bistå med dette. Søknad har normalt en behandlingstid på 4 til 6 uker.

Sertifiseringsordningen fra Kartverket viser at Norkyst leverer navigasjonsprodukter av høy kvalitet. Vi er opptatt av å sikre trygg ferdsel for fritids og nyttefartøy innenskjærs og langs farleder og havner. Årlig går flere fritidsbåter på grunn og det avdekkes ca 1500 nye grunner (fakta fra 2016). I 2019 ble det rapportert om 52 grunnstøtinger til Kystverket.

Ved å samle inn hydrografiske data om dybden og bunnens beskaffenhet kan vi bidra med å legge til rette for nye industrier og arbeidsplasser langs kysten.

Per dags dato finnes det ingen formalisert utdanning innen sjøkartlegging i Norge. Som en kystnasjon er det viktig at fremtidens hydrografer får riktig opplæring. Dette kan Norkyst bidra med gjennom internship eller kurs.


Bærekraft

Norkyst AS støtter opp om en bærekraftig utvikling, nemlig en plan for fremtiden, planeten og alle menneskene som bor her. Vrakfunn og marin forsøpling på havbunnen blir rapportert til Kartverket/Kystverket. Vrak kan potensielt inneholde store mengder drivstoff, kjemikalier og olje. Derfor er det viktig at norske myndighet blir informert. Langs kaier og havneområder bidrar Norkyst til å identifisere & lokalisere søppel.

For å kunne nå FN`s bærekraft mål nummer 14 LIVET I HAVET, trengs det mer kunnskap og kartlegging. Norkyst vil bidra til å oppnå mer kunnskap om havet.